AVÍS LEGAL
Imprimir Recomanar
PRESENTACIÓ
LOGOTIP
PROJECTES
PATROCINADORS
PLATAFORMA
ENLLAÇOS
CONTACTAR

Aquest és un avís que regula les condicions d´utilització a les quals estan subjectes tots els usuaris d´aquest espai web, de manera que la seva lectura és d´obligat compliment. El fet d´accedir a aquest espai web implica la lectura i l´acceptació de les condicions d´ús indicades tot seguit.

1. Propietat intel.lectual

L´Observatori sobre la Didàctica de les Arts (d´ara endavant ODAS) és propietari, té cedits o posseeix el consentiment d´utilització dels drets de propietat intel.lectual de tots els continguts d´aquest espai web, amb adreça electrònica www.odas.es. Més en concret, són propietat d´ODAS l´aspecte visual, la imatge gràfica, el signe distintiu i el logotip de l´Observatori, els textos, gràfics i imatges, bases de dades, sistema de navegació i els codis font de les pàgines que composen l´esmentat espai web. Així mateix, tots els noms comercials, marques o signes distintius continguts en aquest espai web estan protegits per la llei.

No obstant això, ODAS autoritza la utilització per a ús privat dels continguts d´aquest espai web sempre que no hi concorri una finalitat comercial o lucrativa. També autoritza la implementació d´enllaços a l´espai web d´ODAS quan l´objectiu no sigui comercial o lucratiu i mentre se´n faci una expressa menció. En aquest cas concret, l´accés a l´espai web no significa la concessió de cap permís sobre qualsevol altre ús que excedeixi allò dit amb anterioritat, així com tampoc l´existència de convenis entre ODAS i aquells tercers que estableixin els enllaços electrònics.

2. Limitació de la responsabilitat

ODAS es reserva el dret de modificar o eliminar, sense avís previ, la informació continguda en el seu espai web així com la seva configuració i presentació, sense assumir responsabilitats pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per aquest motiu. Igualment és dret d´ODAS la suspensió temporal o definitiva de l´accés al seu espai web.

ODAS no es fa responsable dels danys i perjudicis causats per factors aliens i que puguin produir desconnexions, incompatibilitats en el programari o avaries en els equips informàtics. Especialment, no pot garantir el correcte accés al seu espai web ni l´absència de virus o altres elements informàtics indesitjables; circumstàncies que depenen d´eventualitats alienes al seu control i responsabilitat.

ODAS no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de la utilització que els usuaris facin dels continguts presents en el seu espai web, així com tampoc dels que es derivin dels continguts de les pàgines web vinculades electrònicament amb l´espai web d´ODAS, els quals són responsabilitat directa dels seus legítims propietaris.

3. Tractament de les dades de l´usuari

En compliment d´allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ODAS informa que les dades personals facilitades pels usuaris seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d´ODAS. En omplir qualsevol dels formularis amb les dades personals sol.licitades i acceptar-ne la seva tramesa, l´usuari autoritza expressament a ODAS a incorporar-les i tractar-les en el fitxer automatitzat de la seva propietat.

Les dades facilitades per l´usuari seran emprades només amb la finalitat per a la qual han estat cedides i seran eliminades quan deixin d´ésser necessàries, a excepció feta de quan una llei estableixi una altra cosa.

L´usuari haurà de consignar una informació pròpia, vertadera i completa, essent l´únic responsable dels danys i perjudicis causats a ODAS o a tercers en facilitar dades falses o imcompletes.

ODAS garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades; així, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure d´emmagatzemar-les i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar-ne llur alteració, pèrdua, o tractament no autoritzat. ODAS no utilitzarà les dades facilitades pels usuaris amb propòsits comercials o lucratius, ni tampoc no les cedirà a tercers.

En qualsevol moment el usuaris podran exercir els drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició respecte les dades que hagin facilitat a ODAS. Amb aquest objectiu hauran de comunicar-se per escrit al correu electrònic info@odas.es.

La utilització de l´espai web d´ODAS implica la plena acceptació de les condicions exposades en el seu «Tractament de les dades de l´usuari» i que fan referència a la seva política de privacitat.

4. Legislació i jurisdicció aplicables

Els possibles conflictes sorgits entre ODAS i els usuaris del seu espai web estan sotmesos a la legislació i jurisdiscció espanyola.
© ODAS 2016