PRESENTACIÓ
Imprimir Recomanar
PRESENTACIÓ
LOGOTIP
PROJECTES
PATROCINADORS
PLATAFORMA
ENLLAÇOS
CONTACTAR

L’Observatori sobre la Didàctica de les Arts –acrònim ODAS– és un grup de treball de la Universitat de Barcelona (Facultat de Belles Arts), constituït oficialment a partir de la inclusió del projecte d’investigació HUM2005-00245 en el Pla Nacional d’I+D+I (2004-2007) del Ministeri d’Educació i Ciència. El seu finançament va anar a càrrec del propi Ministeri d’Educació i Ciència, amb cofinançament del FEDER. A partir d’aquell moment, s’hi han anat incorporant altres projectes d’investigació i d’innovació docent, així com diverses accions complementàries, tots amb finançament públic. L’Observatori sobre la Didàctica de les Arts és un grup d’investigació consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya i un grup d’innovació docent consolidat de la Universitat de Barcelona, i treballa en l’actualitat en el projecte amb finançament oficial Recursos per a l’anàlisi de la qualitat informativa de les guies docents en l’ensenyament universitari de les arts.

ODAS té com a finalitat general participar en el projecte col.lectiu de la millora continuada de l’ensenyament i de l’aprenentatge en els estudis universitaris de les arts. L’equip d’ODAS desenvolupa les seves activitats en dues grans àrees de treball que, tot i essent complementàries, impliquen un canvi d’escala i de perspectiva pel que fa a l’objecte d’estudi i a l’àmbit d’aplicació. Si en un cas es tracta d’una línia de treball desenvolupada a peu d’aula i centrada en la reflexió sobre els entorns didàctics més adequats en les assignatures i matèries, en l’altre, les accions es plantegen ja a nivell de titulació i de Facultat, i s’orienten vers la millora curricular i la implantació d’un sistema de garantia interna de qualitat de centre.

1. La innovació i la investigació en didàctica de les arts

Des de l’any 2005, ODAS es dedica a la reflexió, implantació, difusió i promoció d’iniciatives d’innovació didàctica acompanyades de projectes d’investigació amb la finalitat de realitzar-ne el seguiment i l’anàlisi dels resultats. Gradualment, hom ha desenvolupat les línies d’acció següents:
 • La implantació d’entorns d’Aprenentatge Basat en Problemes i entorns d’Aprenentatge Basat en Projectes.
 • L’impuls del compromís social en l’educació de les arts a través de projectes d’aprenentatge-servei.
 • L’organització de l’avaluació continuada des dels pressupòsits d’una avaluació autèntica i sostenible.
 • La participació dels estudiants en l’avaluació a través de sistemes d’autoavaluació i avaluació entre iguals.
 • L’impuls d’entorns d’aprenentatge informal en l’educació superior i especialment el desenvolupament de programes d’aprenentatge entre iguals.
 • La incorporació de les TIC com autèntics recursos d’ensenyament-aprenentatge.
 • La col.laboració amb altres entitats que tinguin entre els seus objectius la millora de l’educació superior en l’àmbit de les arts i humanitats.
2. La qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge en els estudis universitaris de les arts

La segona línia de treball té per finalitat l’avaluació curricular i la millora dels sistemes de garantia interna de la qualitat dels estudis universitaris de les arts. I això, des de tres pressupòsits fonamentals. Primer, l’apel.lació a un esforç cooperatiu de totes les parts involucrades en el procés, dins i fora de la comunitat educativa, segons les pròpies competències i responsabilitats. Segon, la necessitat de substituir una perspectiva basada en el producte per una altra que s’orienta vers el procés. Tercer, la conveniència que siguin els actors principals els que determinin els compromisos, procediments, criteris i indicadors que il.lustren la millora continuada del sistema d’ensenyament, i els que desenvolupin les tècniques i els instruments més adequats.

Són set els objectius principals d’aquesta línia de treball:
 • Les representacions col.lectives del personal docent i investigador en el seguiment i revisió de l’ensenyament i de l’aprenentatge.
 • La incorporació dels estudiants en el seguiment i la millora de la qualitat de l’ensenyament.
 • La incorporació d’altres agents externs a la institució universitària en el seguiment de la qualitat de l’ensenyament.
 • El seguiment dels processos d’integració en l’ensenyament.
 • El seguiment de la innovació i la investigació en didàctica de les arts.
 • La implantació de processos i instruments d’avaluació curriculars elaborats per professors i estudiants.
 • La difusió dels resultats i la col.laboració amb altres entitats que tinguin entre els seus objectius la millora de l’educació superior en l’àmbit de les arts i humanitats.
AVÍS LEGAL - © ODAS 2016